วัดเกษมสรณาราม

วัดเกษมสรณาราม (วัดบางจาก)

วัดเกษมสรณาราม ตั้งอยู่เลขที่ 40 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นศาสนาพุทธมหานิกาย วัดบางจากตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2350 เดิมมีชื่อว่าวัดใหม่ตาเพชรเพราะผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ชื่อ “นายเพชร” จึงตั้งชื่อวัดตามชื่อผู้บริจาคที่ดิน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดเกษมสรณารามตามบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฎฐายี) ในปี พ.ศ. 2476 ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด จนได้รับพระราชทาน “วิสุงคามสีมา” เมื่อปี พ.ศ. 2420 และยังมีอุโบสถเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ อุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานที่สำคัญของ พระประธานประจำโบสถ์ พร้อมพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร และภายในอุโบสถบนกำแพงยังมีภาพจิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ่นผสมยางไม้ เป็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าสิบชาติ

ประวัติความเป็นมาของพระหลวงปู่อ้น หลวงปู่อ้นมีนามเดิมว่า “ม.ร.ว. อ้น อิศรางกูร ณ อยุธยา” ท่านอุปสมบทที่วัดระฆังและเมื่ออุปบทแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดระฆังฯ รับใช้และศึกษาวิปัสสนากรรมมัฏฐานรวมถึงไสยเวทกับสมเด็จพระพุฒาจารย์โต โดยท่านเป็นศิษย์อาวุโสของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ภายต่อมาท่านได้ไปจำวัดที่วัดปรกคลองวัว หรือวัดปรกสุธรรมาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจากนั้นท่านได้มาอยู่ที่วัดบางจาก จนถึงแก่มรณภาพ สำหรับท่านที่ออกทริปทัวร์ไหว้พระ 9 วัด จะต้องมีวัด เกษมสรณาราม (วัดบางจาก) อยู่ในรายชื่อ 1 ใน 9 วัดของอัมพวาอย่างแน่นอน

Visitors: 56,330