อุตสาหกรรมปลาหมึกอบแห้ง

อุสาหกรรมปลาหมึกอบแห้ง

ประเทศในช่วงก่อนปี 2543 ได้ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ  เนื่องจากอาหารทะเลตากแห้งเป็นอาหารที่มีราคาค่อนข้างสูง  และประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วง ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นไปอีก  แต่คาดว่าความต้องการบริโภคในประเทศจะเริ่มกระเตื้องขึ้นหลังจากภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นในปี 2543 สำหรับการส่งออกมีแนวโน้มลดลงเช่นกันตามการลดลงของวัตถุดิบ  ส่วนการนำเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการนำเข้าปลาหมึกแห้งจากเวียดนามที่มีขนาดใหญ่และราคาต่ำกว่าปลาหมึกแห้งในประเทศไทย

การผลิตอาหารทะเลตากแห้งของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำกันเป็น ครอบครัวกันเลยทีเดียว มีแหล่งที่ตั้งกระจายอยู่ตามจังหวัดแถบชายทะเลทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออก  โดยมีการ จำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทน และถ้าเป็นอุสาหกรรมในครัวเรือนก็จะออกไปขายเองตามตลาดนัดบ้าง ส่งตามร้านขายของฝากบ้างในตลาดสด  วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหมึกกล้วย  ปัญหาที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลตากแห้งเผชิญส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงและขาดแคลน  ขณะที่คุณภาพของวัตถุดิบค่อนข้างต่ำ ที่จับได้ค่อนข้างเล็ก  จากสภาพแวดล้อมทางทะเลของไทยที่ค่อนข้างเสื่อมโทรมและต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้น  ขณะที่ราคาขายไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากตลาดมีความต้องการลดลง การตลาดความต้องการในปัจจุบันและอนาคตอาหารทะเลตากแห้ง 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักตามวัตถุดิบ  คือ  ปลาหมึกแห้ง  กุ้งแห้งและหอยแห้ง  โดยปลาหมึกจะมีสัดส่วนการแปรรูปโดยการตากแห้งมากที่สุดประมาณร้อยละ 24 ของผลผลิตปลาหมึกที่จับได้ทั้งหมด

Visitors: 56,330